அகமொழி

அழகுக்காகச் செடி வளர்க்கிறார்கள்; சுவைக்காக உண்ணுகிறார்கள்; வேலைக்காகப் படிக்கிறார்கள்; சம்பளத்துக்காக வேலை செய்கிறார்கள்; கடனுக்கு வாழ்கிறார்கள். (அகமொழி 223)

Comments

Popular posts from this blog

free computer books in tamil-pdf

tamil siddha,ancient arts

Tamil Novels-pdf down load